privacy policy

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Vzw Jeugdzorg engageert zich om een betrouwbare en verantwoordelijke partner te zijn voor al haar cliënten. Dit betekent dat wij ons engageren om op een open en transparante manier te werken, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Dit houdt onder meer in dat we onze cliënten actuele informatie verschaffen over onze verzameling en ons gebruik van persoonsgegevens. We moedigen u aan om onze Privacy Verklaring te lezen. Deze verklaring beschrijft onder meer welke van uw persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden. De verklaring vat ook samen welke rechten u heeft met betrekking tot deze gegevens.

 

Privacyverklaring mailverkeer

De informatie in dit bericht of in de bijlagen ervan is enkel bedoeld voor de persoon of de entiteit tot wie het bericht is gericht, en kan vertrouwelijke of persoonlijke zaken bevatten. Het bekijken, doorzenden, verspreiden of ander gebruik van, of het actie ondernemen vertrouwend of gebaseerd op deze informatie door andere personen of entiteiten dan diegene voor wie ze bestemd was, is verboden. Als u dit bericht verkeerdelijk hebt ontvangen, gelieve dan de afzender te contacteren en het bericht van eender welk systeem te verwijderen, alsook eventuele kopies ervan.

This communication is for use by the intended recipient and contains information that may be privileged, confidential or copyrighted under applicable law. If you are not the intended recipient, you are hereby formally notified that any use, copying or distribution of this e-mail, in whole or in part, is strictly prohibited. Please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail from your system.

 

Gebruik en verwerking persoonsgegevens

De Functionaris Gegevensbescherming van vzw jeugdzorg is te bereiken via: preventie@jeugdzorg.be

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Vzw jeugdzorg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:


VZW JEUGDZORG VERWERKT JOUW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN:

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING:

Vzw jeugdzorg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vzw jeugdzorg) tussen zit.
Vzw jeugdzorg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:

Vzw jeugdzorg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan logisch of nodig is. Uiteraard houden we ons ook aan de wettelijke en fiscale verplichtingen. Maar verder zullen we gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:

Vzw jeugdzorg deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, dit doen we alleen met jouw toestemming. We delen soms ook jouw gegevens met derden om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vzw jeugdzorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vzw jeugdzorg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar preventie@jeugdzorg.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op jouw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:

Vzw jeugdzorg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: preventie@jeugdzorg.be

 

 

 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -