banner

Onze missie

Vzw Jeugdzorg wil dat kinderen en jongeren zich maximaal kunnen ontwikkelen en hun plaats kunnen innemen in de samenleving.
Dit willen we realiseren door kinderen, jongeren en hun gezin te ondersteunen in hun kwetsbare leef- en opvoedingssituatie,
door het versterken van hun netwerk en het vergroten van hun veerkracht.

 

Onze visie

Onze organisatie wenst zowel naar cliënten als naar medewerkers in te zetten op een positief werk- en leefklimaat, gebaseerd op respect, vertrouwen, verantwoordelijkheidszin, participatie en verbinding.

We geloven dat elke ouder-kindrelatie alle mogelijke kansen moet krijgen om zich te ontplooien in een authentieke en rechtvaardige relatie, waarbij elke betrokkene rekening houdt met en tegemoetkomt aan de behoeften van autonomie en afhankelijkheid van de andere gezinsleden. Daar waar de veiligheid van de kinderen in het gedrang komt, met mogelijke tijdelijke uithuisplaatsing, blijven we geloven in de krachten en de groei van het gezin en diens netwerk om dit opnieuw om te buigen naar nieuwe kansen voor de jongere en zijn netwerk.

Bij het samen op weg gaan met kinderen en gezinnen, wensen we te spreken vanuit een taal op maat die perspectief en kansen biedt, die hoop aanwakkert en die focust op de krachten van mensen.  We geloven  sterk in een authentieke communicatie, die  vertrekt vanuit het hart en vanuit een grote luisterbereidheid, een communicatie die eerlijk en open is naar de anderen, ook wat moeilijke thema’s en boodschappen betreft.  Zowel mooie momenten als moeilijkheden maken deel uit van het leven, en bieden kans op groei en verandering.

Daarnaast geloven we dat verbindingen met anderen ieders leven verrijkt.
We zetten in onze begeleidingen dan ook sterk in op het verstevigen van het netwerk van kinderen en gezinnen.  
Want wat mensen krachtig en sterk maakt, is het hebben van betrouwbare hulpbronnen en zelf een hulpbron voor anderen kunnen zijn.

Als organisatie zijn we dankbaar dat we beroep kunnen doen op een netwerk van externe partners, die een hulpbron zijn in het realiseren van onze missie.
Het aangaan en onderhouden van samenwerkingsverbanden, in welke vorm dan ook, is essentieel om samen het verschil te maken.

Binnen een samenleving die steeds meer gekenmerkt wordt door diversiteit, tonen we als neutrale organisatie respect voor ieders levensbeschouwelijke visie en zijn we ook actief nieuwsgierig naar de diverse uitgangspunten om bij te dragen aan een kwaliteitsvol samenleven.

Dit kwaliteitsvol samenleven willen we zowel met onze cliënten, met onze medewerkers als met onze externe partners waarmaken. Daarom staat JEUGDZORG voor :
J  juist (met passende en gerechtvaardigde zorg)
E efficiënt (via duidelijke processen, het responsabiliseren en het netwerken)
U uitnodigend (als gelijkwaardige partner in open dialoog)
G gedragen (aanvaard worden  en dit mee uitdragen naar anderen)
D dynamisch (flexibel, bereid tot verandering)
Z zorgzaam (emancipatorische zorg, meerzijdige partijdigheid)
O overlegd (met alle betrokken netwerken)
R respectvol (als basishouding naar elkaar toe)
G getoetst (bevraagd, gemeten, overlegd).