banner

Kwaliteit

Binnen onze organisatie wordt de zorg voor kwaliteit omschreven als zijnde:
Juist
Efficiënt
Uitnodigend
Gedragen
Dynamisch
Zorgzaam
Overlegd
Respectvol
Getoetst

 

ONZE INTENTIE VOOR KWALITEIT

Om tot een optimale kwaliteitszorg te komen situeren we onze werking binnen een proces dat zich
in de eerste plaats manifesteert in de menselijke interacties. Het is onze bedoeling
zoveel als kan samen te werken met de diverse partners die betrokken zijn op de dagdagelijkse
werking en de toekomst van onze organisatie.

Juist als zijnde een passende en gerechtvaardigde zorg in overeenstemming met de gestelde
verwachtingen en doelen. In de ruimere betekenis is het een systematisch justifiëren van ons
handelen ten aanzien van anderen. Daarbij denken we aan onze jongeren en hun context en
eveneens aan onze partners als aanmelders, collega-voorzieningen, scholen, politie, artsen,
collega’s uit de geestelijke gezondheidszorg, vrijwilligers….
We gaan voor efficiënte processen gekaderd binnen de maatschappelijke evoluties.
We zetten in op responsabiliseren en netwerking binnen een vermaatschappelijking van onze zorg.
De meest adequate methodieken en procedures worden gehanteerd in functie van de
vooropgestelde doelen en acties.
Om als gelijkwaardige partners in een open dialoog samen te werken en tot een verbetering van
onze werking te komen, zijn we uitnodigend.

We willen een integrale kwaliteitscultuur wat inhoudt dat iedere betrokkene zich gedragen weet en
mee kan uitdragen waarvoor we staan.
Vanuit een innerlijke bewogenheid sturen we aan op een dynamische en flexibele werking.
Waar kan gaan we voor een gedeelde zorg met de betrokken partners door het aangaan van
samenwerkingsverbanden, betrekken van de ruime context… .
Een blijvende goede wisselwerking met onze partners is een van onze doelstellingen.
Het opstellen van korte en lange termijndoelen biedt hierin een houvast.
Een emancipatorische zorg bieden is rekening houden met eigen competenties, mogelijkheden en
beperkingen. Vanuit een meerzijdige partijdigheid willen we oog hebben voor ieders belang.
Zorgen voor kwaliteit is aandacht hebben voor en zorgzaam omgaan met alle facetten binnen onze
werking.

Vanuit ieders waarheid bieden we de mogelijkheid om te overleggen en mee te werken aan een
continue kwaliteitsverbetering. Hierbij denken we terug aan de jongeren en hun context en
onze diverse partners.
Werken aan kwaliteit start vanuit een respectvolle houding ten aanzien van elkeen. In ons handelen
bieden we daarom ruimte, veiligheid en kansen. Deze waarden bewaken we om
grensoverschrijdend gedrag, verbale/fysieke agressie, pesterijen enz… geen kans te geven.
Werken aan en zorg dragen voor kwaliteit, vraagt een zo objectief mogelijk beeld van wat goed is
en wat kan verbeteren. Door het werken met tevredenheidsmetingen, indicatoren, zelfevaluatie,
ad-hoc bevragingen, feedback, enz.
Dit alles “J.E.U.G.D.Z.O.R.G” maakt deel uit van onze integrale kwaliteitszorg.