banner

Contextbegeleiding Liaan

 

Module contextbegeleiding (4 modules)

Gezinnen met kinderen tussen  0 en 18 jaar, die vertoeven in een situatie van verontrusting of maatschappelijke noodzaak kunnen beroep doen om de module contextbegeleiding.
We werken binnen een straal van ongeveer 25 kilometer afstand van Eke.
Ons aanbod bestaat uit 2 soorten contextbegeleiding:

1) breedsporige contextbegeleiding (2 modules):

Deze module richt zich naar gezinnen waarbij het samenleven tussen ouders en kinderen moeizaam verloopt. Daarnaast  kunnen er moeilijkheden op andere domeinen zijn (financieel, huisvesting, partnerrelatie, interactie met de omgeving,…), die de ontwikkeling van de kinderen in de weg staan.
Er zijn minstens wekelijkse face-to-face-contacten met het gezin en de ruimere context.
Het doel is te werken aan de doelen van de gezinsleden met focus op versterken van eigen krachten en hulpbronnen. Deze begeleidingsvorm heeft een aanklampend karakter en houdt tevens het spiegelen van maatschappelijke verwachtingen in.

2) Laagintensieve contextbegeleiding (2 modules):

Deze module richt zich naar  gezinnen die zich bekeken en veroordeeld voelen in hun ouderschap en weigerachtig staan tov hulpverlening.
De aanmelder is verontrust en ervaart de nood aan contextbegeleiding, maar het gezin zelf deelt deze mening niet.
We gaan op zoek naar het verkrijgen van een mandaat waarmee een ingang kan gemaakt worden voor verdere ondersteuning. Dit vereist  een rekening houden met het tempo van het gezin en het geleidelijk aan opbouwen van een vertrouwensrelatie, dit echter niet zonder aanklampend te zijn.
Aansluitend op deze module, kan mogelijks de module “breedsporige contextbegeleiding” worden ingezet.
De module kan ook worden ingezet wanneer jongeren uitstromen uit de module verblijf en nog een verdere ondersteuning naar het gezin gevraagd wordt.

Hoe aanmelden?

Gezien deze vier modules veelal worden ingezet bij uitstroom van kinderen en jongeren uit de module verblijf van Liaan, is het momenteel niet mogelijk om als externe hulpverlener of instantie aan te melden voor deze mobiele vorm van contextbegeleiding.

Crisisbegeleiding module context

Crisisbegeleiding wordt steeds na doorverwijzing vanuit het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) opgestart.
De crisisbegeleiding module contextbegeleiding wordt opgestart voor een periode van 7 dagen en maximaal 7 dagen verlengbaar.